Regulamin sieci komputerowej

w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 1 im. P. E. Strzeleckiego w Poznaniu

§1 Postanowienia ogólne

1. Sieć komputerowa w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym nr 1 im. P. E. Strzeleckiego w Poznaniu zwana dalej Siecią jest zespołem urządzeń i oprogramowania służących do łączności pomiędzy komputerami użytkowników wewnątrz sieci oraz siecią zewnętrzną Internet.

2. Sieć jest zarządzana przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 1 im. P. E. Strzeleckiego w Poznaniu zwane dalej Administratorem.

2. Osoby, których komputery zostały podłączone do Sieci zwane są dalej Użytkownikami.

3. Regulamin zostaje ogłoszony na stronie internetowej http://www.schronisko.poznan.pl/sm/wlan/regulamin i wchodzi w życie dnia 1.07.2009 r. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na powyższej stronie, bez uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Użytkowników.

4. Każdy z Użytkowników ma obowiązek do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania.

5. Użytkownik zgadza się na korzystanie z internetu z uwzględnieniem ograniczeń wymienionych w paragrafie drugim.

§2 Ograniczenia

1. Użytkownik nie może korzystać z oprogramowania typu p2p służącego do wymiany plików (Kazaa, e-Mule, BitTorrent itp.)

2. Dostęp do niektórych zasobów internetu jest blokowany. Dotyczy to stron internetowych, plików oraz innych usług.

3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Sieci w taki sposób, aby nie utrudniać pracy innym Użytkownikom.

4. Zabronione jest uruchamianie na komputerach Użytkowników oprogramowania typu proxy.

§3 Obowiązki Użytkownika

1. Warunkiem korzystania z Sieci jest podanie indywidualnego identyfikatora na stronie logowania (wyświetlana automatycznie) przy każdym podłączeniu do Sieci.

2. Użytkownicy mają obowiązek dbać o ochronę swoich zasobów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez użytkowników Internetu i Użytkowników Sieci.

3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność (prawną i finansową) za działania prowadzone z wykorzystaniem zasobów Sieci. Zabrania się wykorzystywania przydzielonego konta i zasobów Sieci do działań niezgodnych z obowiązującym prawem.

§4 Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Sieci i nie odpowiada za jakiekolwiek szkody pośrednie lub utracone korzyści powstałe w wyniku przerwy w świadczeniu usług sieciowych..

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie komputerów Użytkowników oraz za skutki uszkodzeń wynikające z ich niesprawności.

3. Administrator usuwa na swój koszt wszelkie awarie Sieci o ile nie powstały z winy Użytkownika.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania wirusów komputerowych, które mogą być przenoszone poprzez Sieć lub Internet.